Hvor mange nye avtalespesialister får vi i 2014?

 

"Sykehustalen 2014" (Faksimile Helse- og omsorgsdept.)

«Sykehustalen 2014» (Faksimile Helse- og omsorgsdept.)

De fire regionale helseforetakene har fått klar beskjed fra helseministeren. Antall stillingshjemler for privatpraktiserende avtalespesialister utenfor sykehus skal økes i 2014. Om ett år vet Bent Høie om dette styringssignalet er fulgt opp.

– Norge skal merke at vi har fått en ny regjering, Vi er kommet i regjering for å forandre, sa helseminister Bent Høie da han la frem sine politiske styringssignaler for spesialist-helsetjenesten i sin «Sykehustale» på Rikshospitalet den 7. januar. Her sa han blant annet at han vil øke bruk av private aktører for å kutte helsekøene.

– Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste, der ventetidene går ned og kvaliteten går opp. De regionale helseforetakene skal sørge for mer bruk av private aktører der det kan bidra til å redusere ventetidene på en kostnadseffektiv måte, sa Høie og nevnte også at han vil øke antall avtalespesialister utenfor sykehus.

– Vi skal bruke avtalespesialistene mer, og regjeringen vil utvide antallet hjemler. Ordningen gjør at avtalespesialistene kan drive effektivt med pasientbehandling, og ordningen er godt likt av pasientene, sa Høie og sendte dermed et klart styringssignal til de fire regionale helseforetakene (RHF) om at de pålegges å utvide antall stillingshjemler for privatpraktiserende spesialister utenfor sykehus.

Viktig styringssignal

I og med at avtalespesialistene driver meget effektiv pasientbehandling, vil en oppfølging av dette nye styringssignalet bidra til en vesentlig reduksjon av helsekøene. Spørsmålet er nå i hvilken utstrekning de regionale helseforetakene følger opp dette kravet. Siden de ble opprettet i 2002, har de regionale helseforetakene stort sett valgt ikke å øke antall stillingshjemler for spesialister i avtalepraksis. De har i stedet valgt å prioritere vekst i antall sykehusleger.

På landsbasis har antall årsverk for avtalespesialistene stått mer eller mindre stille på rundt 730, mens antall sykehusleger har økt med flere hundre pr år. Men nå har altså de regionale helseforetakene, som har ansvaret for spesialisthelsetjenesten, fått pålegg om å øke antall stillingshjemler for spesialister utenfor sykehus. Dette står klart formulert i helseministerens «Styringsdokument for spesialisthelsetjenesten for 2014» som ble offentligjort 7. januar.

Selv om helseministeren klokelig ikke påla de regionale helseforetakene å etablere et visst antall avtalehjemler i forhold til folketallet, har Høyreleder Erna Solberg tidligere gitt signaler om hva hun mener i denne saken.

Erna var klar

I et intervju i tidsskriftet Legekunsten 1/2010 viste Erna Solberg, som den gangen var medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite, til at Høyre hadde en intern helsepolitisk høring i 2008 som gjorde partiet oppmerksomme på at RHF-ene hadde lite fokus på de privatpraktiserende avtalespesialistene utenfor sykehus. Hun mente derfor at dette var en kostnadseffektiv spesialistgruppe RHF-ene burde satse mer på. I intervjuet sa Erna Solberg følgende:

– Jeg mener vi bør øke antall avtalespesialister med 20 til 30 prosent innen år 2020. På denne måten kan man både nå samhandlingsreformens mål om å dempe den kraftige utgiftsveksten i sykehusene og bygge opp en spesialisthelsetjeneste nærmere brukerne.

– RHF-ene burde ha en plan for hvordan de utvikler og øker antall avtalehjemler. De bør stille seg spørsmål i hvilken grad det skal være poliklinikker på sykehusene. Vil man gjennomføre tanker og ideer bak samhandlingsreformen, er det enklere å bruke avtalespesialisterenn å tro at kommunene skal kunne bygge opp alternative behandlingsinstitusjoner for å forebygge sykdom, sa Erna Solberg.

Hva gjør RHF-ene?

Dersom antall årsverk for avtalespesialistene ligger på rundt 730 vil en økning på 20 – 30 prosent bety en økning på 24 til 40 avtalehjemler til sammen for alle fire regionen innen 2020. I og med at de regionale helseforetakene så langt har valgt å øke antall sykehusleger fremfor antall avtalespesialister, vet vi jo foreløpig ikke om de vil se disse tallene som relevante. Men uansett er de nødt til å følge helseministerens styringssignaler.

Når offentlig statistikk viser at avtalespesialistene i gjennomsnitt behandler 15 pasienter pr dag mens sykehuslegene gjennomsnitt bare får tid til å se to pasienter pr dag, burde saken være biff. Men så langt har dessverre de regionale helseforetakene prioritert annerledes.

Så nå er det opp til Bent Høie å følge de regionale helseforetakene med argusøyne. Følger de regionale helseforetakene ikke opp hans styringssignaler med hensyn til å øke antall stillingshjemler for avtalespesialistene, bør Høie vurdere å gi dem mer konkrete krav i sitt styringsdokument for 2015.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.