HØIES siste store PASIENT-SVIK

H
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Høies siste byråkrati-bombe er – for å si det rett ut – både kø-drivende og pasient-fiendtlig. Det viser tydelig at det knapt finnes grenser for hva Høyres helseminister kan godta av finurlige forslag fra sitt embetsverk.

Fastlegene har for lengst protestert mot helseministerens tiltagende byråkratiserings-iver uten at Høie har gitt helsebyråkratene smekk og bedt dem stanse «tyveriet» av fastlegenes pasient-tid. Men Høie lukker fortsatt øynene for galskapen og lar helsebyråkratiet regjere uten protester.
Høies siste «byråkrati-stunt» er denne gangen rettet mot de meget effektive legene utenfor sykehusene, nemlig avtalespesialistene. Dette er en gruppe som Høie i sine løfterike dager før valget i 2013 kalte «juvelen» i spesialisthelsetjenesten og som han lovet å satse mere på om han ble minister. Høies løfte ble nedfelt i Solberg-regjeringens tiltredelses-erklæring.
Men som de fleste av Høies svulstige lovnader om å erstatte AP-regjeringens helsepolitikk med nye og bedre løsninger for å bli kvitt de lange helsekøene, ble dette løftet heller aldri innfridd. Høie har i stedet brukt mye av sine seks minister-år på å skjule helsekøene i interne avdelingskøer og latt embetsverket få ture frem som om intet regjerings-skifte hadde funnet sted.

Byråkrati-bombe

I siste nummer av tidsskriftet Legekunsten kan vi lese om Høies siste byråkratiske frislepp hvor målsetningen til de fire regionale helseforetakene er å innføre en såkalt «rettighets-vurdering» og «samordnede henvisningsmottak» av alle pasienter i avtalepraksis både innen somatikk og psykiatri.
Så langt har pasienter med henvisning fra fastlege selv kunnet bestille time hos private avtalespesialister. Men om Høies nye ordning trer i kraft, skal alle avtalespesialistenes fremtidige pasienter tvinges inn i «samordnede henvisningsordninger» etter godkjenning av offentlige sykehus.
Dette nye timebestillings-opplegget blir en formidabel og forsinkende byråkrati-bombe. Den skal først – som seg hør og bør for byråkratiske forslag – testes i flere pilotprosjekt. Deretter seiler hele prosjektet frem etter oppdrags-dokumentet fra Helse- og omsorgs-departementets byråkrati-kvern til de regionale helseforetakene:

Finurlig

«De regionale helseforetakene skal utrede og foreslå konkrete pilotprosjekter som skal prøve ut rettighetsvurdering i tilknytning til avtalespesialistpraksis, både innenfor psykisk helsevern og somatiske fagområder og koordineres med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.»
For at Høies byråkrater – med en utspekulert dekkoperasjon – skal sikre seg mot arbeidsledighet i nærmeste fremtid, har de foreslått tre ulike pilot-modeller. For å være sikre på at de selv og legene kan imøtekomme utfordringene ved de ulike modellene har byråkratene – med samme smarte strategi – satt opp en lang liste (se nedenfor) med kontrollrutiner og arbeidsoppgaver.
For folk flest er denne arbeidsinstruksen både meningsløs og ressurssløsende. Og dersom pasientene selv hadde blitt spurt, hadde de nok sagt tvert nei til en så håpløs henvisning-ordning.’
Men hva med legene? Hvorfor går de effektive legespesialistene med på slike tidkrevende pilotprosjekter? Er det også kneblet av makten og styringsbyråkratiet? Ser vi her den tause lydighet i praksis? Har vi fått «lydige lakeier» også innen spesialistlegestanden som frykter for sine offentlige avtaler?

Gode hensikter?

Jeg vet ikke. Men det jeg vet er at det finnes mange slike ordninger innen helsetjenesten som tilsynelatende er fremmet for befolkningens beste – i den gode hensikts ånd – men som gang på gang har vist seg å bli både kostbare og kø-skapende. Dersom man gikk alle pasientrettighets- og fristbrudds-garantier med videre etter i sømmene, ville man fort finne ut at de skaper lengre snarere enn kortere helsekøer.
Men i stedet for å få frem resultatene av slike byråkratiske ny-ordninger og avsløre pasientsviket, så bøyer Høie bare hodet og lar byråkratiets milde bris feie all fornuft til side. For det kan neppe være noen tvil om at Høies nye pilot-prosjekter er langt mer fordelaktig for byråkratene enn for både pasientene og legene.
Ingen som leser byråkratiets sjekk-liste for denne nye henvisningsordningen kan med hånden på hjerte si at disse rutinene er pasientvennlige.

Kø-drivende

Bare forslaget til sjekklisten for pilotprosjektet til samordnet henvisningsordning og er for å si det rett ut – både kø-drivende og pasient-fiendtlig. Det viser tydelig at det ikke finnes grenser for hva en Høyre-statsråd kan godta av kostbare forslag fra sitt embetsverk.

LES SELV:

1. Hvordan sikre gode rutiner for føring av ventelister og behandlingsfrister.
2. Opplæring av de aktuelle avtalespesialister i rettighetsvurdering. Og hvordan sikre at rettighetsvurderingene hos de ulike avtalespesialister er mest mulig sammenfallende.
3. Informasjon til fastlegene, ev. andre i det aktuelle området der pilotene skal prøves ut.
4. Informasjon fra henviser til pasienten.
5. Kostnaden ved gjennomføring av pilotene.
6. Igangsetting av tiltak dersom avtalespesialistene ikke har kapasitet og det er fare for fristbrudd.
7. Hvordan sørge for en rimelig fordeling av henvisninger til de ulike avtalepraksisene i opptaksområdet som også ivaretar avtalepsykologene / avtalepsykiaternes faglige profil.
8. Hvordan unngå for stort merarbeid i vurderingsenhetene og for avtalespesialistene som går ut over klinisk arbeid (les: pasientene).
9. Avklaring av eventuelle økonomisk kompensasjon til avtalespesialister ved fristbrudd og / eller tiltak for å kunne henvise pasienten videre til et helseforetak (sykehus). Dette forutsetter samtykke fra pasienten.
10. Hva må til for å sikre god involvering av avtalespesialistene i samordnede henvisningsmottak?
11. Informasjon til fastlegene og avtalespesialistene, ev andre i det aktuelle området der piloten skal prøves ut.
(Post via Facebook)

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier