Burde Legeforeningen lytte til Charlotte?

B
Tidligere redaktør i Dnlf´s tidsskrift, Charlotte Haug

Det hadde vært spennende å vite hva den nåværende Legepresidenten, Anne-Karin Rime, egentlig synes om muligheten for å gi den norsk helsemodellen en skikkelig «diagnose»  basert på fakta slik Charlotte Haug etterlyste på Legeforeningens landsstyremøte allerede i 1997? Den gangen ble Charlotte møtt med unison taushet.  Er Legeforeningen – en generasjon senere – endelig rede til å lytte til Charlotte?

Redaktør Anne Beth Moslet  www.helsekøen.no

Brannfakkelen om at vi har altfor mange leger her i landet ble kastet frem av tidligere sentralstyremedlem av Legeforeningen, Charlotte Haug, på Legeforeningens ekstraordinære landsstyremøte den 28. mai 1997. Hennes friske utspill om at vi kunne klare seg oss med halvparten av landets leger, ble møtt med overdøvende taushet.

Men Charlotte talte ikke for å få applaus. Hun mente Legeforeningens ensidige krav om mere penger og flere legestillinger var en blindvei og la frem tall som viste at man kan få langt mere ut av lege-ressursene ved å organisere helsevesenet på en annen måte.

Jeg var en av journalistene som fulgte dette landsstyremøte som ble vedtatt åpnet for pressen. Om andre rapporterte hva Charlotte sa, husker jeg ikke. Men her er utdrag av min artikkel i Legekunsten (NR 3/1997):

I 1997 var det i alt 13 747 yrkesaktive leger under 67 år. Det hadde aldri vært så mange leger pr innbygger noen sinne. Likevel mente Legeforeningen og Sosial og helsedepartementet den gangen at vi har for få leger her i landet! Andre mente  imidlertid at påstanden om legemangel var en myte. En av dem var lege, forsker og strategisk rådgiver for sjefslegen ved Rikshospitalet, Charlotte Haug.

På Legeforeningens ekstraordinære landsstyremøte 28.5.1997 som var innkalt nettopp for å diskutere de nye helsereformene, sa Charlotte rett ut at vi har for mange leger her i landet.  Etter hennes mening kunne vi klare oss med langt færre leger om vi hadde organisert helsevesenet bedre.

Haugs brannfakkel ble møtt med øredøvende taushet. Ingen av de mange debattanter i den etterfølgende åtte timer lange diskusjonen tok opp tråden fra hennes innlegg. Noen kom imidlertid i etterhånd og sa at Charlotte var modig. Og er det noe som kjennetegner denne unge og fremadstormende analytiker som har valgt et helt annen legekarriere enn de tradisjonelle med spesialisering og overlegestatus, så er det nettopp hennes mot til å stå for egne standpunkter og begrunne dem med fakta. Hun har intet ønske om å være politisk korrekt, men korrekt.

Det som kjennetegner Charlotte Haug fra hennes mange gjøremål gjennom utallige utvalg og utredninger for både Legeforeningen, Statens Helsetilsyn og Sosial- og helsedepartementet foruten hennes medvirkning som sentralstyremedlem, redaktør av YLF-forum og fagredaktør i Legeforeningens tidsskrift, er at hennes uttalelser ikke baseres på synsing, men på tall og fakta. Slik også denne gangen. Her er noen av hennes utsagn: 

«Det er viktig at legene selv tar ledelsen for den nødvendige omorganiseringen av helsesektoren og at de baserer dette på en grundig årsaksanalyse.  Legeforeningen kan ikke bare rope på mere penger og flere legestillinger uten å analysere norsk helsevesen noe grundigere og derigjennom stille en bedre «diagnose». Tall fra Statistisk  Sentralbyrå / Legeforeningen viser at vi nå har to og enn halv gang så mange yrkesaktive sykehusspesialister som i 1970 uten at vi behandler flere pasienter.»

«Jeg mener vi både må analysere hvorfor vårt eget helsevesen ikke fungere og være åpen for alternative organisasjonsmodeller. Selv om jeg selv ikke er noen spesiell tilhenger av alt som kommer fra USA, kan det være nyttig å vendes blikket utover sine egne landegrenser for å lete etter løsninger som vi kan lære noe av. Jeg dro derfor til USA for å se nærmere på hvordan de organiserte sitt helsevesen. Et av de spørsmålene jeg ønsket svar på var blant annet hvor mange leger man trenger?»

«Nå er det selvsagt mange forbehold som kan taes med i en sammenligning med norske forhold. Mange ting er annerledes i USA. Det er blant annet mennesker som faller utenfor et HMO-system som man har i USA. Slik ønsker ikke vi å ha det. Men likevel må man få lov å stille spørsmål om vi kunne ha organisert vårt helsevesen på en annen måte for å utnytte blant annet legeressursene bedre når det viser seg at norsk helsevesen har mer enn dobbelt så mange leger for sin befolkning som Kaiser Permanente (HMO) trenger for å serve tilsvarende befolkningsmengde.»

«For å si det helt enkelt og for å sette det noe på spissen, så ville et norsk helsevesen organisert på samme måte som Kaiser Permanente´s «helsevesen» hatt behov for 5 000 leger. Selv om vi sier at det amerikanske systemet har så mange svakheter at vi ønsker femti prosent flere leger i det norske helsevesenet, vil vi fortsatt ha behov for mindre enn 10 000 leger. Da mener jeg at det er utrolig at man med nærmere 14 000 yrkesaktive leger kan påstå at vi har legemangel, sa Charlotte Haug på landsstyremøte i Legeforeningen den 28. mai 1997 og understreket at hun var meget forbauset over at verken departementet eller «Den norske lægeforeningen» så behov for å analysere situasjonen i norsk helsevesen med et åpent sinn.

Skriv en kommentar

 

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Arkiv

Kategorier