Jonas «tegner og forklarer» – Helsepolitikk basert på faktafeil

 

I sin helsevideo ”Jonas tegner og forklarer” hevder han at private helsetjenester erfaringsmessig blir dyrere. Men to Sintef-rapporter viser det stikk motsatte. Fra Arbeiderpartiets nettsider.

I sin helsevideo ”Jonas tegner og forklarer” hevder han at private helsetjenester erfaringsmessig blir dyrere. Men to Sintef-rapporter viser det stikk motsatte. Fra Arbeiderpartiets nettsider.

Helseminister Støre prøver fortvilet å avfeie Høyres helsepolitikk. I sin helsevideo ”Jonas tegner og forklarer” hevder han at private helsetjenester erfaringsmessig blir dyrere. Men to Sintef-rapporter viser det stikk motsatte.

Helseminister Jonas Gahr Støre har fått med seg at de aller fleste pasientene i dag kan behandles poliklinisk, også utenfor sykehus. På Arbeiderpartiets nettsted har han sin egen video: ”Jonas tegner og forklarer”. Her har han regnet ut at det blir over 6 millioner pasientbesøk årlig; hvor av 5 millioner på poliklinikk, 900 000 døgnopphold og 420 000 dagbehandlinger.

Utrolig arrogant

Når vi vet at både dagbehandling og poliklinisk behandling i dag utføres av private spesialister med offentlige finansieringsavtaler på en meget kostnadseffektiv måte, er det utrolig å høre hvor arrogant Støre beskriver denne spesialistgruppen i sin video. Etter at han har snakket mye om sykehusene, sier han nærmest i en bisetning: ”Og så har vi avtalespesialister. Det er folk som driver med ting utenfor sykehus for å hjelpe folk som er syke.” Han går enda lenger i sin politiske arroganse og hevder at disse spesialistene er utbyttere ”med et sugerør rett inn i statskassa”.

Sannheten er at det Støre beskriver som – ”folk” som driver med ”ting” utenfor sykehus – faktisk er godkjente legespesialister med avtaler med de regionale helseforetakene. Sannheten er også at de er meget kostnadseffektive. Eksempelvis utførte avtalespesialistene i Helse Øst i alt 1,2 millioner polikliniske pasientbehandlinger for 1,1 milliarder kroner i 2003.

Bastant påstand

Når Støre forteller oss i sin helsevideo at det er 5 millioner polikliniske behandlinger årlig, burde han som helseminister virkelig være interessert av å vite hva dette koster ham på sykehus kontra i avtalepraksis. I stedet avviser han alle fakta som viser at private klinikker er rimeligere enn sykehusenes poliklinikker.

På et politisk seminar arrangert av Dagens Medisin i Oslo i vår hvor tre professorer analyserte Høyres forslag om ”Fritt behandlingsvalg”, sa NTNU-professor Jon Magnussen: «Så langt gir ikke forskningen grunnlag for å konkludere med at private tilbydere er mer effektive enn offentlige.»

Feil

Dette er en drøy påstand av Jon Magnussen som selv var medforfatter av en Sintef-rapport som viser det stikk motsatte. Støre grep imidlertid Magnussens feilaktige påstand begjærlig og sa selv i et intervju med Dagens Medisin at: ”Ledende helseøkonomer som analyserte Høyres forslag på oppdrag fra Dagens Medisin, påpekte at forslaget blir dyrere enn dagens ordning, og at det neppe vil ha virkning på antall ventende.”

Når Høyre nå har programfestet å gå inn for ”opprettelse av flere hjemler for private avtalespesialister og etablere en bedre arbeidsdeling mellom sykehusenes poliklinikker og avtalespesialistene”, er det imidlertid verdt å merke seg at Høyre faktisk gjør dette med støtte i de Sintef-rapportene Magnussen ”glemte” i sin iver etter å tekkes dagens makthavere.

To Sintefrapporter

Sintef-rapporten «Private spesialister og offentlig helsevesen – pasientsammensetning, virksomhetsinnhold og kostnader i privat praksis og på poliklinikker” fra år 2000, konkluderte blant annet med følgende: «I gjennomsnitt er kostnadene pr konsultasjon betydelig lavere hos de private spesialistene enn hos offentlige poliklinikker.”

En annen Sintef-rapport ”Psykiatrisk poliklinisk virksomhet – en sammenligning av offentlig og privat praksis” fra 1996, konkluderte med at offentlige og private psykiatere behandler tilnærmelsesvis like pasientgrupper, at private har tre ganger så mange pasienttimer årlig og at hver pasienttime er 2 til 3 ganger dyrere i det offentlige.

Gir blaffen

Men Støre gir tydeligvis blaffen i Magnussens uetterrettelighet selv om han bør kjenne til at også Legeforeningens president, Hege Gjessing, har advart mot Magnussens feil bruk av tall i sin leder «Avtalespesialistene er ikke ulønnsomme» i Legeforeningens tidsskrift NR 5/2013.

Støre er imidlertid selv uetterrettelig. I et tilsvar til meg i VG 14/5 skriver han at ”Moslet mener at vår politikk er en sak for Økokrim”. Dette er direkte feil. Det var ikke jeg, men Arbeiderpartiets tidligere helseminister, Tore Tønne, som mente at ”Dersom ikke det samlede helsetilbudet brukes, er det en sak for Økokrim”. Men sannheten om at det var en av hans egne som hadde slike meninger, ville selvsagt ikke Støre gjenta i sitt svar til meg.

Spørsmålet er hvor lenge vi kan akseptere en slik omgåelse av fakta fra både helseminister og universitetsekspertise? Kan vi som nasjon være tjent med at vår helsepolitikk baseres på feilaktige påstander? Og hva med NTNU? Kan et av landets fremste universiteter leve med at dets troverdighet settes på spill på denne måten?

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.