«Avtalespesialistene er ikke ulønnsomme»

Anne Beth Moslets kommentar til Hege Gjessings leder i Legeforeningens tidsskrift 5/2013:

Presidenten i Legeforeningen, Hege Gjessing, kan gjøre en forskjell.  Dersom hun følger opp sin leder i Legeforeningens tidsskrift nummer 5/2013, kan hun være med å vise veien ut av pasientenes vedvarende kømareritt.

Hege Gjessing, President i Legeforeningen. Faksimile Tidsskrift for Den Norske Legeforening

Hege Gjessing, President i Legeforeningen. Faksimile Tidsskrift for Den Norske Legeforening

– Avtalespesialistene utgjør en god og effektiv del av helsetjenesten som bør utvikles. De bør brukes i langt større grad enn det som er tilfellet i dag, skriver presidenten i Legeforeningen, Hege Gjessing, i sin leder i  Legeforeningens tidsskrift nummer 5/2013 «Avtalespesialistene er ikke ulønnsomme» hvor hun irettesetter professor Jon Magnussen for hans påstand om at avtalespesialistene er ulønnsomme.

Hege Gjessing viser til at professor Magnussen har blogget om avtalespesialistene med påstander bygget på feil bruk av tall. Gjessing mener dette har skapt en debatt på feil premisser og viser til at det er godt dokumentert at avtalespesialistenes 561 årsverk i somatisk medisin står for nærmere en tredjedel av den samlede polikliniske kapasiteten i landet. Disse tallene har vært stabile gjennom mange år og kan hentes fra NPR-data og data fra innsendte regningskort til Helfo, skriver Gjessing.

Det er prisverdig at Legeforeningens president på denne måten nå tar tak i en hel sentral utfordring innen spesialisthelsetjenesten.  Hun vet like godt som noen at vi har lange sykehuskøer og at pasientene venter lenge også på polikliniske tjenester.  Faktum er at rundt 87 prosent av alle dagens 250 000 køpasienter venter på poliklinisk behandling.

I og med at tall fra Norsk Pasientregister (NPR) og Helfo bekrefter at avtalespesialistene innen somatikken (561 årsverk) utfører en tredjedel av landets samlede polikliniske tjenester årlig og at antall årsverk har vært uendret i mange år, ville det være klokt også for helseminister Gahr Støre å regne litt på hva en økning av antall avtaleårsverk for avtalespesialistene ville kunne avstedkomme.

En dobling av antall årsverk for avtalespesialister ville mest sannsynlig også kunne doble antall polikliniske behandlinger.  Tar vi i enda mer og sier at vi burde ha et par tusen årsverk for avtalespesialistene her i landet, så kunne muligens de polikliniske køene forsvinne.  Men er dette mulig eller ønskelig?  Det er selvsagt ikke mulig med en slik organisatorisk endring på kort sikt, men det burde være både mulig og ønskelig å begynne å planlegge for en spesialisthelsetjeneste uten helsekøer.

Og vi mangler ikke leger til å få det til.  Med en lege pr 221 innbygger har Norge en av verdens beste legedekninger.  Vi har nå i alt 26 410 yrkesaktive leger.  Antall sykehusleger har økt fra 6 600 til 10 000 fra 1998 til 2011, mens vi altså fortsatt bare har 561 årsverk for avtalespesialister utenfor sykehus.  Denne skjevfordelingen av legespesialister på sykehus og i spesialistpraksis bør helseministeren gjøre noe med.

I en slik prosess er det viktig at Legeforeningen går foran.  Det at Hege Gjessing nå skriver at avtalespesialistene utgjør en del av helsetjenesten som er god og effektiv og som bør utvikles videre i takt med tiden vi lever i, er et gledelig signal på at Legeforeningens president nå setter søkelyset på den aller største utfordringen i helseNorge, nemlig helsekøene.

Din kommentar blir satt stor pris på. Upassende kommentarer vil ikke bli godkjent.